Промяна на застрахователен договор

Какво е необходимо да направите, в случай на промяна по клауза във Вашия застрахователен договор?

    Дженерали Застраховане АД се стреми да поддържа добри партньорски взаимоотношения с всеки един от своите клиенти. Целта на компанията е да държи своите партньори винаги информирани. В тази връзка дружеството представя полезна за всеки клиент информация, относно какви действия е необходимо да бъдат предприети, в случай на промяна по клауза на Вашият застрахователен договор.


1. Ако имате сключена застраховка „Каско” – „Каско Фамилия” или „Бизнес Каско”:
    Необходимо е да уведомите в писмен вид, в свободен текст,  Застрахователя. Това  може да бъде направено и в Представителството на компанията, в което е сключена застраховката в случай на:

  • Промени в посочените в застрахователната полица идентификационни данни на МПС и данните за регистрацията му (като основен цвят, номер на рама или двигател, регистрационен номер и други), както и в състоянието на МПС;
  • Промяна на посочените в застрахователната полица адрес и/или телефон за връзка;
  • Промяна в собствеността на МПС, вследствие на неговото прехвърляне на друго лице чрез продажба, дарение, замяна или по друг начин;
  • Всяко съществено изменение в ползването на МПС.


    При прехвърлянето на собствеността върху МПС, новият собственик  е длъжен най-късно в 15-дневен срок от датата на прехвърлянето  да уведоми Застрахователя и да представи застрахователната полица в оригинал и МПС за оглед. След извършването на оглед от Застрахователя, се издава добавък към застрахователната полица на името на новия собственик. 
Всяко изменение на застрахователната полица се извършва по взаимно съгласие на страните. За съответното изменение се издава добавък към застрахователната полица, който се подписва от Застрахования и Застрахователя и е неразделна част от нея.


2. Ако имате сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”:
    В случай на промяна в собствеността на посоченото в полицата МПС, договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” не се прекратява. Старият собственик на МПС е длъжен да предаде на новия собственик всички документи, удостоверяващи сключената застраховка. Старият и новият собственик на МПС са длъжни в 7-дневен срок да уведомят писмено Застрахователя за прехвърлянето.


3. Ако имате сключена застраховка „Домашно имущество”:
    Необходимо е да уведомите писмено,  в свободен текст Застрахователя, през срока на действие на застраховката за всяка промяна на посочените в застрахователната полица данни: постоянен адрес или адрес за кореспонденция на Застрахования. Писмените уведомления се отправят най-късно в 5-дневен срок от датата на възникване  на обстоятелството или промяната на данните.
   Всякакви изменения на застрахователната полица се извършват по взаимно съгласие на страните, както и когато Застрахованият е уведомил Застрахователя за изменение в данните  или обстоятелствата , които са посочени в застрахователната полица и/или са от съществено значение за риска. За изменението се издава добавък към застрахователната полица, който се подписва от Застрахования и Застрахователя и е неразделна част от нея.


   Дженерали Застраховане АД Ви предоставя възможност да зададете своите въпроси в някоя от формите за контакт на klienti.generali.bgonline.generali.bg или на безплатния за цялата страна телефон *7222.