Жалби

Информация за потребителите на застрахователни услуги относно процесите по разглеждане на молби, жалби, сигнали или препоръки подадени от последните в „Дженерали Застраховане” АД

Уважаеми потребители на застрахователни услуги, за Ваше улеснение  представяме  кратко описание на процеса по администриране на входяща кореспонденция в  „Дженерали Застраховане” АД, включваща  молби, жалби, сигнали и препоръки.

1. В качеството си на потребителите на застрахователни услуги, Вие можете да подавате жалби, молби, запитвания и сигнали в  „Дженерали Застрахоане” АД, както следва:

1.1. На хартиен носител, който се регистрира от Звено „Деловодство” към Дирекция „Административно обслужване” на съответното Дружество, като се отбелязва входящ номер и дата на входирането, в деня на получаването й. Така регистрираните молби, жалби, сигнали или препоръки се предоставят на Мениджър “Онлайн застраховане” непосредствено след описването им.

1.2. В електронна форма на електронна поща klienti.bg@generali.com,  корепонденцията подадена по този начин се завежда в електронен регистър за Жалби и възражения от Мениджър “Онлайн застраховане”.
 
1.3. Чрез телефонно обаждане. Кореспонденцията подадена по този начин се завежда в електронен регистър за Жалби и възражения, от служителя отговорил на обаждането в случаите, когато последният няма възможност да отговори компетентно и в цялост по време на провеждания телефонен разговор.

2. Всички служители и застрахователни посредници на Дружествата, получили кореспонденция, по разглеждане на жалби, молби и запитвания, са длъжни веднага да я пренасочат към Централно управление както следва:

2.1. За кореспонденция, получена на хартиен носител – изпращане, чрез ползваната от Дружествата куриерска фирма или друга такава, на адрес: гр. София, п.к. 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 68;

2.2. За кореспонденция, получена в електронна форма – изпращане на електронен адрес: klienti.bg@generali.com.

3. Мениджър „Онлайн застраховане” отговаря за следенето и спазване на сроковете за отговор по подадени Молби, Жалби, Сигнали и Предложения, както следва:

- За Молби и Жалби по претенции за изплащане на застрахователни обезщетения, които касаят размера на обезщетението – 7 дни от датата на постъпване на молбата/жалбата в Дружеството, в съответствие с чл. 108, ал. 6 от Кодекса за застраховането;
- За Молби, Жалби и Сигнали, извън случаите на предходната точка – 30 дни от датата на посъпване на молбата/жалбата в Дружеството, в съответствие с чл. 290, ал.2 от Кодекса за застраховането;
- За Препоръки – 30 дни от датата на постъпване на предложението в Дружеството.

4. Отговорите на входящата кореспонденция следва да съдържат ясно обяснение на позицията на Дружеството, както и накратко да посочват на потребителя последвашите възможности за развитие и разрешения във връзка с предмета на кореспонденцията. 
Отговорите се предоставят на потребителя  по начина по-който е постъпила входящата кореспонденция (на хартиен носител, по електронен път, или чрез телефонно обаждане). Когато кореспонденцията е получена по електронен път или чрез телефонно обаждане, но потребителят изрично е посочил, че желае да му бъде отговорено писмено, отговорът ще се предоставя на хартиен носител.

Документи за изтегляне

Вътрешни Правила на "Дженерали Застраховане"АД за администриране на молби, жалби, сигнали и препоръки от ползватели на застрахователни услуги 496.66kb