Обща информация за регистриране на щета

РЕГИСТРИРАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ЩЕТА В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД?

Автомобилен инцидент или наводнение в дома, злополука или загуба на Вашите товари?

Знаете ли как да регистрирате щета, да получите обезщетение и да възстановите своята собственост? Отделете няколко минути, за да си отговорите на тези въпроси, за да сте сигурни, че ще реагирате бързо и адекватно, когато настъпи застрахователно събитие.

Най-важното, което трябва да знаете при настъпване на щета:

  • Трябва да знаете Вашите права и задължения, описани в Общите условия към застрахователната полица;
  • Трябва незабавно да уведомите компетентните държавни органи в случаите, когато това се изисква, както и застрахователя за настъпилото събитие;
  • Необходимо е да вземете мерки за ограничаване на щетите;
  • Трябва да набавите документите, необходими за доказване основанието и размера на Вашата претенция, посочени в Общите условия към застрахователната полица или в приложения от №1 до № 11 към Правила за обезщетение, публикувани в нашия сайт.

АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА КАСКО НА МПС?

И е извършена кражба, грабеж или палеж на личния ви автомобил или сте установили щети на откритото след противозаконно отнемане МПС, включително палеж, незабавно се свържете с нас на денонощен телефон + 359 2 92 67 222 до 2 часа от узнаването за настъпилото застрахователно събитие.Този телефон е отворен за вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Служителят в нашия CALL CENTER ще Ви зададе няколко въпроса. Точните отговори са условие за бързото реагиране на компанията.

До 24 часа от узнаването за настъпилото застрахователно събитие, трябва да се явите лично или чрез Ваш представител в най-близкия офис на компанията. Необходимо е да носите със себе си застрахователната полица, свидетелството за регистрация на МПС- част I и II, ключове от МПС, дистанционно за алармена система и други охранителни устройства, талон за маркировка на МПС , талон за годишен технически преглед, квитанция за платен пътен данък.

Ако са нанесени щети на МПС при ПТП, в паркирано състояние или от злоумишлени действия на трети лица или природни бедствия, трябва в срок от 3 работни дни от датата на настъпване на застрахователното събитие или от датата на узнаването за него, да уведомите писмено застрахователя, като се явите лично или чрез свой представител в най-близкия офис на компанията и попълните Искане за оценка. Необходимо е да представите всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие. Ако тридневният срок за уведомяване изтича в неработен ден, следва да уведомите застрахователя в първия следващ работен ден.

Не трябва да предприемате ремонт на увреденото МПС, преди да е извършен оглед на същото от оторизиран представител на компанията, освен с изрично нейно съгласие, взето предварително.

Ако застраховката има действие извън територията на Република България и там настъпи застрахователно събитие, ни уведомете на нашия денонощен телефон +359 2 92 67 222 след което ще получите подробни инструкции за последващите действия от Ваша страна.

АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА МПС?

И е настъпил сериозен инцидент, при който сте причинили неимуществени или имуществени вреди на трети лица – уведомете писмено застрахователя за събитието, в срок до седем дни от настъпването му. Същото важи и в случаите, когато събитието е настъпило по Ваша вина в чужбина.

В случай на предявен иск към Вас, трябва да уведомите застрахователя най-късно седем дни преди първото по делото съдебно заседание. Уведомлението трябва да съдържа данни за датата, годината и номера на делото, пред кой съд е насрочено и какъв е размерът на иска. Вие сте длъжен да поискате привличане на застрахователя в процеса

Ако сте увреденото лице, което има право да претендира обезщетение по издадена от нас полица, следва да ни уведомите писмено в същия седемдневен срок от настъпване на събитието. Писмената си претенция отправете в най-удобния за Вас наш офис чрез попълване на документ по образец на застрахователя или молба свободен текст. Не отстранявайте щетите по имуществото си преди застрахователят да извърши оглед или да разреши това. Необходимата Ви информация може да получите на нашия денонощен телефон  +359 2 92 67 222. Настъпването на застрахователно събитие се доказва с оригинал на протокол за ПТП, Констативен протокол или друг официален документ, издаден от органите на МВР или на съдебната власт. В документа ясно трябва да се посочват обстоятелствата и причините за настъпване на събитието.

АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА ЗЕЛЕНА КАРТА?

И настъпи застрахователно събитие в чужбина с участието на клиент на Дженерали Застраховане АД по застраховка Зелена карта, застрахованият изисква копия от всички официални полицейски документи и от застрахователните полици на останалите участници. При получен иск за обезщетение на материални или нематериални щети от страна на пострадало при събитието трето лице, местното представителство на компанията от Дженерали Груп, след уведомяване на Дженерали Застраховане АД, е упълномощено да представлява Компанията и да урежда щети от нейно име.

Застраховката Зелена карта не покрива глоби и всякакви други aдминистративни или наказателни санкции за неспазване на законодателството на посещаваните държави относно регулирането на движението по пътищата, както и не покрива гаранции, свързани с мерки за неотклонение и присъди по наказателни дела.

АКО СТЕ ЗАСТРАХОВАЛИ ВАШИТЕ ТОВАРИ ПРИ НАС?

И настъпи застрахователно събитие – уведомете застрахователя писмено не по-късно от 24 часа от узнаване на събитието (кражба или грабеж), но не по-късно от 72 часа от настъпването на събитието. За установяване размера на вредите и причините, довели до тях, свържете се с авариен комисар, адресът на който е изписан на полицата или използвайте друг лойдов агент, действащ на територията, където е настъпило събитието. За всички възникнали въпроси във връзка с произшествието маже да звъните на денонощния ни дежурен телефон +359 2 92 67 222.

АКО СТЕ ЗАСТРАХОВАЛИ ВАШЕТО ИМУЩЕСТВО ПРИ НАС?

И настъпи застрахователно събитие – уведомете писмено застрахователя в най-близкия офис в случаите на: пожар, експлозия, злоумишлени действия, кражба чрез взлом или грабеж в срок от 24 часа или в първия работен ден, след настъпване на събитието или узнаването му. При останалите видове застрахователни събития може да попълните писмено Искане за оценка по образец на застрахователя в най-удобния за Вас наш офис до три дни от настъпване на застрахователното събитие или узнаването му. Не отстранявайте щетите, преди застрахователят да е извършил оглед или да е дал разрешение за това.

Ако решите да спестите от своето време имате възможност да попълните онлайн форма за регистриране на щета по имущество след кратка регистрация тук. Това трябва да извършите в упоменатите по-горе срокове.

В случай на щета по застраховка Домашно имущество, можете да ползвате нашата нова услуга и самостоятелно да опишете констатираните от Вас щети, като не се ангажирате с огледа извършван от застрахователя, като позвъните на телефон 02 / 92 67 222. 
От дежурния в асистънс центъра ще разберете, дали имате право сами да извършите първоначалните стъпки по обработката на щетата. За повече информация кликнете тук – качени указанията .

АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА?

В случай на настъпване на злополука или заболяване, довели до временна или трайна загуба на трудоспособност, уведомете писмено застрахователя в най-близкия офис, в най-краткия възможен срок.

АКО ИМАТЕ ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ?

В случай на злополука или акутно заболяване, можете да се обърнете към:

  • Дженерали Застраховане АД, София - тел. + 359 2 92 67 222, факс: + 359 2 92 67 112
  • Към асистиращата компания EUROP ASSISTANCE HUNGARY на тел. + 36 1 465 36 16 Fax. + 36 1 458 44 45 E-mail: operation@europ-assistance.hu

Асистиращата компания ще потвърди покритието на разноските и ще извърши директно плащане към здравното заведение.

АКО СТЕ ЗАСТРАХОВАЛИ ВАШЕТО СТОПАНСТВО?

Ако са пострадали Вашите животни – уведомете ни писмено до 3 дни от настъпване на събитието. Ако са пострадали вашите земеделски култури – уведомете ни до 7 дни от настъпване на събитието.

АКО СТЕ ЗАСТРАХОВАНИ ПО МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗАКРИЛА?

И настъпи застрахователно събитие - попълнете Искане за плащане за възстановяване на разходи с всички посочени реквизити и приложете необходимите документи според направения разход. Списък на документите за завеждане на претенция по Медицинска застраховка "Закрила" можете да намерите тук.

Веднага след като сте регистрирали щета в някой от нашите офиси, започва процесът на нейното обработване. Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва в 15-дневен срок от предоставяне на всички необходими документи.

Документи за изтегляне

Документи за завеждане на претенция по Медицинска застраховка 461.03kb  
Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори 524.48kb  
Методика за определяне размера на застрахователно обезщетение по застраховка “КАСКО” на МПС 144.86kb  
Официални сервизи.pdf 201.83kb  
Доверени сервизи.pdf 442.83kb